أهم مقاطع الفيديو استكشاف المزيد

Andreia Rodrigues
2:58
fmnj
23,788 المشاهدات | منذ 6 الشهور
Luciana Abreu
0:15
fmnj
19,417 المشاهدات | منذ 7 الشهور
Rixa Camarate
2:30
fmnj
19,382 المشاهدات | منذ 6 الشهور
O abraço emotivo entre Tony Carreira e Goucha
0:22
fmnj
15,215 المشاهدات | منذ 7 الشهور
Mia Rose
1:00
fmnj
10,951 المشاهدات | منذ 6 الشهور

أحدث مقاطع الفيديو استكشاف المزيد

Andreia Rodrigues
2:58
fmnj
23,788 المشاهدات | منذ 6 الشهور
Mia Rose
1:00
fmnj
10,951 المشاهدات | منذ 6 الشهور
romana
0:37
fmnj
4,557 المشاهدات | منذ 6 الشهور
urso
0:17
fmnj
7,617 المشاهدات | منذ 6 الشهور
Duo Opa
7:35
fmnj
9,099 المشاهدات | منذ 6 الشهور

فيلم والرسوم المتحركة استكشاف المزيد

Filme vencedor Oscares 2021 Nomadland - Sobreviver na América
2:08
Admin
5,508 المشاهدات | منذ 7 الشهور
⁣Arouca inaugura a maior ponte pedonal suspensa do mundo
2:04
Admin
8,800 المشاهدات | منذ 7 الشهور
⁣Luciana Abreu emociona-se com vídeo das filhas. O meu maior presente.
0:39
Admin
2,385 المشاهدات | منذ 7 الشهور
A festa do Sporting filmada pelos jogadores no autocarro panorâmico
0:15

arbitro
0:39
fmnj
10,361 المشاهدات | منذ 6 الشهور

الناس والمدونات استكشاف المزيد

Andreia Rodrigues
2:58
fmnj
23,788 المشاهدات | منذ 6 الشهور
Mia Rose
1:00
fmnj
10,951 المشاهدات | منذ 6 الشهور
romana
0:37
fmnj
4,557 المشاهدات | منذ 6 الشهور
Kelly
0:07
fmnj
8,581 المشاهدات | منذ 6 الشهور
Luciana Abreu
0:15
fmnj
19,417 المشاهدات | منذ 7 الشهور
Cristiano Ronaldo muda carros de coleção
1:46
fmnj
8,992 المشاهدات | منذ 7 الشهور
Nora de Maria João Abreu partilha Vídeo
0:56
fmnj
9,282 المشاهدات | منذ 7 الشهور

⁣Militares cantam músicas do Sporting
0:44
Elsa Gomes
2,386 المشاهدات | منذ 7 الشهور

وسائل الترفيه استكشاف المزيد

Duo Opa
7:35
fmnj
9,099 المشاهدات | منذ 6 الشهور
O abraço emotivo entre Tony Carreira e Goucha
0:22
fmnj
15,215 المشاهدات | منذ 7 الشهور

الأخبار والسياسة استكشاف المزيد

urso
0:17
fmnj
7,617 المشاهدات | منذ 6 الشهور
Rixa Camarate
2:30
fmnj
19,382 المشاهدات | منذ 6 الشهور
Tubarão perto de criança
0:09
Admin
961 المشاهدات | منذ 7 الشهور

غير الربحية والنشاط استكشاف المزيد

Associação Sara Carreira
0:51
fmnj
8,734 المشاهدات | منذ 7 الشهور